Statut Stowarzyszenia

Statut
Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek” zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Kielcach.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jej członków.

7. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr.79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

§ 3

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 4

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz:

1. popularyzowanie idei dobrowolnego dawstwa komórek, tkanek i narządów w celu ich klinicznego i naukowego wykorzystania,

2. koordynowanie działań podejmowanych w celu pozyskiwania funduszy dla finansowania prac i badań naukowych (państwowe oraz międzynarodowe programy naukowe, pomocowe itp.),

3. rozwijanie zadań związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz upowszechnienie wiedzy na ten temat,

4. organizowanie krajowych zespołów naukowych, wprowadzanie w życie nowatorskich projektów naukowo-badawczych,

5. ustanawianie nagród (głównie za osiągnięcia naukowe),

6. organizowanie szkoleń, sympozjów i spotkań,

7. publikowanie własnych materiałów (w tym czasopism),

8. upowszechnianie wiedzy w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów oraz transplantacji/zastosowania komórek, tkanek i narządów w klinicznym i naukowym aspekcie,

9. wspieranie działalności technicznej i organizacyjno-prawnej umożliwiającej lokalnym bankom tkanek i komórek prawidłowe funkcjonowanie,

10. opracowanie i wydawanie technicznych i medycznych poradników oraz dostosowywanie do ogólnie przyjętych norm światowych standardów związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek tkanek i narządów oraz transplantację/zastosowanie komórek tkanek i narządów w celach klinicznych i naukowych,

11. opracowywanie i wdrażanie systemu jakości i standaryzacji w bankach tkanek i komórek,

12. aktywizowanie i integrowanie środowiska medycyny regeneracyjnej,

13. podejmowanie innych dozwolonych prawem czynności, które okazałyby się niezbędne dla osiągnięcia powyższych celów.

14. współpraca z innymi organizacjami.

§ 5

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej,

2. działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,

3. organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji,

4. współpracę  z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów,

5. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,

6. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,

7. organizowanie świadczeń na rzecz społeczeństwa lub osób indywidualnych,

8. organizowanie imprez integracyjnych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 6

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która deklaruje gotowość realizacji statutowych celów Stowarzyszenia oraz przedstawi rekomendacje co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

4. Członkowstwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 8

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,

3. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w pracy naukowo – badawczej racjonalizatorskiej z zakresu zadań statutowych Stowarzyszenia.

§ 9

1. Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:

1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. udział w pracach Stowarzyszenia i przyczynianie się do jego rozwoju i podnoszenie autorytetu Stowarzyszenia,

3. regularne opłacanie składek członkowskich

§ 10

1. Ustanie członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

1. pisemnej rezygnacji z członkostwa,

2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

3. likwidacji członka będącego osobą prawą,

4. wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

1. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

2. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

3. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

4. działalności na szkodę Stowarzyszenia.

3. o wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na Posiedzeniu Zarządu. o treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa w wyniku wykluczenia Zarząd stwierdza w formie uchwały od której zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od doręczenia treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju lub zagranicą, która zadeklaruje wsparcie finansowe lub rzeczowe w realizacji celów Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji o przyjęcie na członka wspierającego.

2. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Ma obowiązek wywiązywania się ze zadeklarowanego poparcia finansowego i rzeczowego.

3. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

4. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 10 Statutu.

§ 12

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 10 ust. 2 pkt 2 - 4.

§ 13

1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę nadaje Walne Zebranie Członków osobie szczególnie zasłużonej w działalności Stowarzyszenia.

2. w tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.

3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 14

1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Rozdział IV
Organy Towarzystwa

§ 15

1. Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd Stowarzyszenia,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie jawne.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem Kadencji z powodu:

1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

2. pisemnej rezygnacji,

3. odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą większości 2/3 głosów.

4. w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5. w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 pkt 2 pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba ze Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

§ 17

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 minut po pierwszym terminie.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia tego zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 19

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa po przedstawieniu przez Zarząd w szczególności należy:

1. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

2. uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,

5. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

6. wybór Prezesa i Członków Zarządu,

7. wybór członków Komisji Rewizyjnej,

8. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

9. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

10. ustalanie składek członkowskich,

11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku,

12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

13. powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,

14. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 20

1. Zarząd składa się z 5 członków : Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i 2 członków Zarządu.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. w razie jego nieobecności zastępuje go wskazany członek Zarządu.

3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz. Do oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu.

§ 21

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

6. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 24 ust. 6,

7. uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

4. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

5. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność dotyczy.

§ 23

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

1. składek członkowskich,

2. dotacji,

3. środków otrzymanych od sponsorów,

4. darowizn,

5. zapisów i spadków,

6. dochodów z własnej działalności,

7. dochodów z majątku.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Majątkiem i funduszami Towarzystwa gospodaruje Zarząd.

6. Zgody Walnego Zebrania Członków wymagają następujące czynności Zarządu:

1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

2. nabycie, zbycie lub obciążenie udziałów lub akcji w spółce,

3. zaciąganie kredytu lub pożyczki,

4. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

5. rozporządzanie składnikami majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 1 000 000,00 zł,

6. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 25

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

1. członków Stowarzyszenia i jego organów,

2. pracowników Stowarzyszenia,

3. małżonków pracowników oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej i linii bocznej do drugiego stopnia,

2. Zabronione jest przekazywanie majątku lub wykorzystywanie majątku na rzecz osób, o których mowa w ust.1 pkt 1 - 3 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 26

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

2. o podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie Członków.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 27

1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia, § 17 nie stosuje się.

§ 28

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, § 17 nie stosuje się.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków.


Wszelkie prawa zastrzeżone! Polskie Stowarzyszenie Bankowania Tkanek i Komórek © 2012 |   mapa strony


PSBTiK Facebook